Miehistöyhteistyö ja turvallisuuskriittisyys hälytysajossa

Mikrokurssi

Hälytysajo on kansainvälisesti tunnistettu riski mm. potilas-, liikenne- ja työturvallisuudelle ensihoidossa. Tutkimusten mukaan vahingon riski kasvaa aina, kun ajetaan hälytysajoa. Suomessa ei kuitenkaan tällä hetkellä ole vakioitua mallia tai koulutusta hälytysajon suorittamiseksi ensihoidossa. 

Tämän kurssin avulla pyritään vastaamaan edellä mainittuun tarpeeseen tuomalla yhtenäisiä toimintatapoja ensihoitoon hälytysajon turvallisuuden kehittämiseksi.

 • 26 videoluentoa
 • Täysin automatisoitu
 • Opiskele ajasta ja paikasta riippumattomasti
 • Kurssin työmäärä n. 8 tuntia

Kenelle?

 • Ensihoidossa työskentelevät
 • Akuuttihoitotyötä tekevät
 • Ensihoidon opiskelijat
 • Sairaanhoidon opiskelijat

Kurssi koostuu neljästä erillisestä osiosta, jotka ovat:  

 • Hälytysajon turvallisuuden nykytila ja riskitekijät  
 • Crew Resource Management (CRM) ja miehistöyhteistyö hälytysajossa  
 • Hälytysajon turvallisuuden tarkistusprotokollat  
 • Strukturoitu kommunikointi hälytysajossa. 

Kurssi on rakennettu siten, että aluksi käydään läpi hälytysajon turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja nykytilaa. Tämän jälkeen kurssi painottuu CRM:n osa-alueisiin ja niistä sovellettuihin hälytysajon turvallisuuden varmistamistoimenpiteisiin. Kurssin läpikäymiseen kaikkine materiaaleineen menee arvioidusti noin kahdeksan tuntia. 

Kurssin kokonaistavoitteena on hälytysajon turvallisuuden parantaminen. Tähän tavoitteeseen päästään kurssilla pienempien osatavoitteiden avulla.  

Tämän verkkokurssin keskeisimpinä osatavoitteina on:  

 • herättää kurssin osallistujissa turvallisuuskriittistä ajattelua hälytysajoa kohtaan nostamalla esiin hälytysajon turvallisuuden riskitekijöitä ja nykytilaa sekä erityisiä turvallisuuskriittisiä kohtia  
 • havainnollistaa, mitä voidaan tarkoittaa turvallisuuskriittisellä miehistöyhteistyöllä hälytysajossa ja miten crew resource managementia on mahdollista soveltaa hälytysajoon 
 • näyttää, miten turvallisuuskriittistä miehistöyhteistyötä voidaan käyttää hälytysajon turvallisuuden edistämiseksi.  

Lue lisää
koulutuksen tuotesivulta!

Kouluttaja

Antti Jakonen

Kurssin ohjaajana toimii Antti Jakonen. Antti on koulutukseltaan ensihoitaja (YAMK) ja omaa noin kymmenen vuoden työkokemuksen ensihoidon kenttätyöstä. Hälytysajon turvallisuus on Antille erityinen mielenkiinnon kohde ja hän tekee myös aiheeseen liittyvää väitöskirjaa Helsingin yliopistossa.

Antti Jakonen

Mikä on Edufication?

Edufication = Education + Finland + Modification

Edufication syntyi koulutusammattilaisten visiosta tarjota parhaita tuotteita ja palveluja mitä suomalaiset korkeakoulut ja koulutuslaitokset tarjoavat. 

Uskomme mikro-oppimisen voimaan ja sen luomiin mahdollisuuksiin hektisessä ja digitaalisessa maailmassamme.

Edufication on syntynyt Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Xamkin, kehitystyönä.

South-Eastern Finland University of Applied Sciences - Xamk